Ondersteuningsplanraad

De ondersteuningsplanraad (OPR) is een speciale medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband. Daarin zitten ouders en personeelsleden. Belangrijkste taak van de ondersteuningsplanraad is het beoordelen van het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband (instemmingsrecht). Maar ook kan de ondersteuningsplanraad onderwerpen die zij belangrijk vindt met het bestuur van het samenwerkingsverband bespreken of op eigen initiatief adviezen geven.

Veel informatie is te vinden opwww.steunpuntpassendonderwijs.nl


De OPR heeft de volgende stukken vastgesteld:
a) OPR reglement
b) OPR statuut
c) OPR huishoudelijk reglement

Notulen van de vergaderingen van de ondersteuningsplanraad
2016
2017
2018
2019 volgt spoedig

Print Afdrukken
Delen